Norėdami Jums pasiūlyti kokybiškas mūsų interneto svetainėje teikiamas paslaugas, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies"). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Daugiau informacijos

Viešosios konsultacijos dėl Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtros projekto (RAIN 3) keitimo

Konsultacijos vyksta 2020-11-30 - 2020-12-30
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ (PI) įgyvendina projektą pagal LR susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra“ (Projektas). Projektu siekiama išvystyti sparčiojo (>30 mb/s) plačiajuosčio ryšio (NKP) infrastruktūrą vietovėse, kuriose atitinkama interneto ryšio infrastruktūra nėra sukuriama privačių rinkos dalyvių iniciatyva. Projektas įgyvendina nacionalinės ir ES skaitmeninių strategijų tikslus.
Projektas 2018 m. buvo suderintas su suinteresuotais valstybės, vietos savivaldos, verslo, mokslo ir kt. (įskaitant Lietuvoje veikiančius el. ryšių operatorius) subjektais. Projekto ribas apibrėžia 2018-10-12 Europos Komisijos sprendimas byloje State aid SA.49614 (2018/N) – Lithuania Development of Next Generation Access Infrastructure – RAIN 3, Nr. C(2018) 6613 final (Sprendimas), kuriuo buvo suderintas valstybės pagalbos teikimas Projektui.
Pradėjus įgyvendinti Projektą kilo poreikis atlikti atskirus Projekto keitimus. Keitimai yra susiję su (i) Projekto apimtyje statomų telekomunikacijų bokštų skaičiaus keitimu; (ii) kibernetinio saugumo priemonių diegimu; bei (iii) leidimu naudoti naujai kuriamą infrastruktūrą ne tik NKP, tačiau ir sparčiojo judriojo interneto ryšio (LTE) tiekėjams (toliau kartu – Projekto keitimai). „(i)“ bei „(ii)“ Projekto keitimai detalizuojami viešųjų konsultacijų pridedamuose dokumentuose, „(iii)“ Projekto keitimo kontekstas toliau detalizuojamas išsamiau.
Šiuo metu Europos Komisijos Sprendimu yra leidžiama naudoti Projekto kontekste vystomą infrastruktūrą (ryšio bokštus) tik sparčiojo fiksuoto plačiajuosčio interneto ryšio (>30 mb/s) technologijoms. Kita vertus, Sprendimu apibrėžtos Projekto ribos neleidžia išspręsti prieigos prie spartaus judriojo ryšio problemos, kuri pasireiškia nuo miestų centrų nutolusiose vietovėse. Spartus fiksuotos prieigos interneto ryšys leidžia užtikrinti prieigą prie interneto ryšio fiksuotuose taškuose (namų ūkiuose, įmonėse ir t. t.), tačiau nesprendžia problemų, su kuriomis susiduria judriojo interneto ryšio vartotojai.
Čia reikia pripažinti, kad didžioji dalis Lietuvos teritorijos yra padengta bent mažiausio įmanomo greičio judriojo ryšio tinklu. Nepaisant to, Projekto įgyvendinimo kontekste daryti skaičiavimai rodo, kad atskirose nuo miestų centrų nutolusiose (kaimiškosiose) vietovėse judriojo interneto ryšio prieiga sudaro galimybę perduoti duomenis tik labai mažu greičiu. Toks duomenų perdavimo greitis gali būti nepakankamas užtikrinti net minimalių mobiliųjų įrenginių poreikių, kuriuos naudoja kaimiškosiose vietovėse judantys interneto ryšio vartotojai (t. y. vartotojai, kuriems reikalingas interneto ryšys su konkrečiu adresu nesusijusioje teritorijoje). Pavyzdžiui, turint riboto duomenų perdavimo greičio judriojo interneto prieigą nėra įmanoma pilnai realizuoti skubiosios pagalbos automobiliuose montuojamos įrangos funkcionalumų, operatyviai išsiųsti ir gauti pagalbos teikimui reikiamos informacijos ar diegti / išnaudoti modernių žemės ūkio technikos funkcionalumų. Atitinkamai, sparčiojo judriojo interneto ryšio prieigos gerinimas yra svarbus tiek privatiems, tiek viešiesiems subjektams, kurių poreikiai inter alia apima interneto ryšio pasiekiamumą nuo miestų centrų nutolusiose (kaimiškosiose) vietovėse.
Siekiant išspręsti šias problemas padidinant Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę bei mažinti regioninę atskirtį ketinama prašyti Europos Komisijos leidimo suteikti teisę Projekto kontekste vystomą infrastruktūrą (ryšio bokštus ir su jais susijusią infrastruktūrą) naudoti ne tik spartaus fiksuoto ryšio, tačiau ir spartaus judriojo ryšio prieigos paslaugoms teikti.
Įgyvendinant Sprendime nustatytą pareigą prieš investicijų įgyvendinimą surengti papildomas viešas konsultacijas dėl tikslios ŠLK ir telekomunikacijos bokštų lokacijos patvirtinimo[1] bei siekiant su rinka suderinti Projekto keitimus yra skelbiamos šios viešos konsultacijos.
Konsultacijomis NKP infrastruktūros atžvilgiu siekiama – su atitinkamais „(i)“ ir „(ii)“ Projekto keitimais atnaujinti rinkos dalyvių pateiktą informaciją dėl esamos ir planuojamos NKP infrastruktūros diegimo NKP baltose srityse[2]. Judriojo (bazinio) plačiajuosčio ryšio infrastruktūros atžvilgiu siekiama – „(iii)“ Projekto keitimo kontekste naujai surinkti informaciją iš rinkos dalyvių apie šalutinį judriojo (bazinio) plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimą pilkose[3] ir juodose[4] judriojo (bazinio) plačiajuosčio ryšio srityse.
Atitinkamai viešosioms konsultacijoms teikiame:
  1. Projekto ir jo keitimo aprašymą (išdėstyta aukščiau);
  2. Preliminarų sąrašą vietovių, kuriose ketinama įrengti ryšio bokštų infrastruktūrą ir kartografinius žemėlapius su pagrindinėmis išvadomis, įskaitant dėl atitinkamų teritorijų priskyrimo „baltai“, „pilkai“ ar „juodai“ kategorijai pagal šiose teritorijose egzistuojančias paslaugų alternatyvas (žr. priedą); bei
  3. Tiesioginius klausimus rinkos dalyviams apie teritorijose, kuriose planuojama valstybės intervencija, egzistuojančią ir planuojamą įrengti NKP bei bazinio plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą per artimiausius 3 metus (žr. žemiau).
Konkrečiai, būtume dėkingi iš rinkos dalyvių sulaukti atsakymų į toliau nurodytus klausimus:
  1. Ar pateikiami kartografavimo rezultatai atspindi aktualias egzistuojančias (i) NKP bei (ii) judriojo (bazinio) ryšio infrastruktūras teritorijose, kuriose pagal Projektą planuojama valstybės intervencija?
  2. Ar sutinkate su atitinkamu teritorijų, kuriose pagal Projektą planuojama valstybės intervencija, priskyrimu NKP ryšio „baltai“ sričiai?
  3. Ar sutinkate su atitinkamu teritorijų, kuriose pagal Projektą planuojama valstybės intervencija, priskyrimu bazinio judriojo ryšio „pilkai“ arba „juodai“ sritims?
  4. Ar per artimiausius 3 metus planuojate teritorijose, kuriose pagal Projektą planuojama valstybės intervencija, vystyti (i) NKP ir / ar (ii) bazinio judriojo ryšio infrastruktūras? Jei taip, prašome pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.
 
Pažymėtina, jog vadovaujantis Europos Komisijos plačiajuosčio ryšio valstybės pagalbos taisyklių išaiškinimu[5], viešų konsultacijų metu gaunami rinkos dalyvių pareiškimai apie suplanuotas / planuojamas investicijas yra reikšmingi ir turi būti svarstomi tik tuo atveju, kai yra (i) pakankamai aiškūs ir tikslūs, bei (iiįrodantys, kad per 3 metų arba numatytą ilgesnį laikotarpį būtų padaryta didelė plačiajuosčio ryšio aprėpties pažanga. Kitaip tariant pranešimai apie būsimas investicijas, turėtų būti tinkami privačių investuotojų įsipareigojimams pagrįsti. Tokiais įsipareigojimais turėtų būti užtikrinta, kad per 3 metų laikotarpį būtų padaryta didelė interneto tinklo aprėpties pažanga. Atitinkamus investicinius planus gali įrodyti pvz., rinkos dalyvio pasirašyta sutartis, kurioje būti išdėstyti diegimo įsipareigojimai.
 
  1. Ar turite kitų pastebėjimų dėl ketinamų įgyvendinti Projekto keitimų?
Maloniai prašome atsakymus į klausimus bei visą su tuo susijusią informaciją ir duomenis iki 2020 m. gruodžio 30 d. pateikti el. paštu adresu [email protected]. Jeigu kiltų klausimų dėl Projekto turinio arba pateiktų kartografavimo dokumentų, maloniai prašome kreiptis į PI Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovę Eglę Misienę tel. 8 5 243 0882, el. p. [email protected].
 
Pridedama:
Sąrašas vietovių, kuriose ketinama įrengti infrastruktūra ir kartografiniai žemėlapiai su pagrindinėmis kartografijos proceso metu padarytomis išvadomis.


[1] Žr. State aid SA.49614 (2018/N) – Lithuania Development of Next Generation Access Infrastructure – RAIN 3 28, 77 p.
[2] NKP „baltosios“ sritys – vietovės, kuriose NKP tinklų dabar nėra ir kuriose privatūs investuotojai per trejus metus veikiausiai jų nediegs.
[3] „Pilkosios“ sritys – tai tokios sritys, kuriose veikia vienas tinklo operatorius ir kitas tinklas artimiausioje ateityje greičiausiai nebus įrengtas.
[4] „Juodosios“ sritys – tai tokios sritys, kuriose veikia arba artimiausioje ateityje veiks bent du skirtingų operatorių baziniai plačiajuosčio ryšio tinklai ir plačiajuosčio ryšio paslaugos teikiamos konkurencinėmis sąlygomis (infrastruktūra grįsta konkurencija).
[5] Žr. Europos Komisijos plačiajuosčio ryšio valstybės pagalbos taisyklių išaiškinimo 73 psl. Interaktyvi prieiga: <https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/broadband_rulesexplained.pdf>.